Náplň činnosti výborů

 • finanční výbor
 1. provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,
 2. projednává rozpočet, jeho plnění, závěrečný účet a účetní závěrku, dle potřeby projednává rozpočtová opatření
 • kontrolní výbor
 1. kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce,
 2. kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,
 3. může se vyjadřovat k návrhům OZV, k vnitřním směrnicím, kontroluje jejich aktuálnost a předpisovou správnost,
 4. může se vyjadřovat k peticím, stížnostem a připomínkám občanů, kontroluje jejich vyřízení
 • výbor životního prostředí
 1. kontroluje dodržování zákona o životním prostředí, zákona o ochraně přírody a krajiny, o odpadech v katastru obce občany a obcí samotnou,
 2. může se vyjadřovat k žádostem o kácení dřevin rostoucích mimo les,
 3. v mimořádných případech provádí šetření na místě samém,
 4. spravuje obecní lesní fond
 • stavební výbor
 1. kontroluje dodržování zákona o územním plánování a stavebním řádu v obci,
 2. metodicky působí v případě nepovolených a neohlášených staveb,
 3. může se vyjadřovat ke změnám územního plánu obce
 • výbor dopravní a správy místních komunikací
 1. může se vyjadřovat k dopravní situaci v obci, k jízdním řádům a k dopravní obslužnosti obce, k pasportu místních komunikací
 2. kontroluje a vyjadřuje se k dopravnímu značení v obci,
 3. kontroluje a vypracovává zprávu o stavu místních komunikací a účelových komunikací
 • výbor kulturní, sociální a pro mládež
 1. připravuje plán kulturních, sportovních a společenských akcí na příslušný kalendářní rok,
 2. organizuje kulturní, sportovní a společenské akce pořádané obcí
 • výbor veřejného pořádku
 1. projednává porušování veřejného pořádku v katastru obce,
 2. projednává a působí smírně při vyřizování sousedských sporů, příp. jiných stížností, oznámení a petic