Nový systém svozu odpadů

Vážení občané,
v roce 2020 vstoupila v platnost novela zákona o odpadech, která mění určování výše poplatku za skládkování. Obecně bude platit, že od r. 2021 budeme platit tento poplatek podle toho, jak naše obec třídila v r. 2020, přičemž je dnes jasné, že nesplníme limit procentního podílu tříděného odpadu (plast, papír, sklo, kovy, bio a další) z celkově vyvezené tonáže veškerého odpadu, tj. poplatek bude  o 300 Kč/1 t vyšší.
Naše obec tedy od r. 2021 přejde na jiný systém svozu, shromažďování a třídění odpadů, než jste byli doposud zvyklí. Cílem je motivace obyvatelstva co nejvíce třídit, tj. plnit limity dané zákonem o odpadech, tj. nenavyšovat základní poplatek za skládkování do budoucna, tj. že ani obec nebude nucena do budoucna poplatek za svoz zvyšovat. Ba naopak, pokud tato změna přinese v r. 2021 pozitivní přínos, může potom obec uvažovat o změně způsobu úhrad za svoz odpadů podle toho, kolik se z jednotlivých domácností skutečně odveze.

Jaké změny Vás tedy čekají od 1.1.2021:

SMĚSNÝ ODPAD

Nádoby na směsný odpad (dále jen „popelnice“), ať kovové nebo plastové budou očipovány (už žádné samolepky).
Tj. každá domácnost bude mít unikátní čip, který vezme na zřetel nejen váhu, ale i objem Vaší popelnice. Proto se Vás již několik let ptáme, jak velkou máte popelnici.
Standardem by měla být jedna popelnice do jedné domácnosti o libovolném objemu, kde bude čip hrazen obcí. Očipování každé další popelnice bude hradit majitel nádoby.

Svoz směsného odpadu bude probíhat 1x za 14 dní celoročně !!!

Doporučujeme:
aby každé č.p. mělo svou popelnici,
abyste, pokud možno, do 31.12.2020 vyměnili „dosluhující“ popelnice,
aby se čipovaly jen ty „provozuschopné“.

TŘÍDĚNÝ ODPAD

Plasty
Další „revoluce“ Vás od 1.2.2021 čeká v třídění plastů.
Každé č.p. od obce obdrží zdarma nádobu na plasty o objemu 240 litrů. Ty budou také očipovány na náklady obce.
Stávající kontejnery na plasty zmizí ze všech 4 sběrných hnízd !!!
Nádoby na plasty budou od jednotlivých nemovitostí vyváženy 1 x za 3 týdny a budou také váženy.

Papír, sklo, kovy
ZMĚNA ! Zůstanou stávající kontejnery, které budou mít hnízdo v Synkově u obecního úřadu, ve Slemeně u salaše, na Jedlině u zámečku.
Cílem zrušení sběrných hnízd ve Slemeně u kapličky a v Synkově u obchodu je zamezení odkládání odpadů „lufťáky“ apod., nebudou při hlavní silnice, tj. nebudou vidět. Odkládání odpadu cizích občanů mimo obec totiž dosahuje značného objemu, nehledě na to, že se nejedná jen o komodity, pro které jsou kontejnery určeny.

Bioodpad
Většina domácností má od obce kompostér, případně je možné trávu, listí, plevel ze zahrádek apod. vyhodit do kontejnerů v Synkově pod hospodou a ve Slemeně u kapličky. Tyto kontejnery budou i nadále k dispozici.
Znovu ale upozorňujeme, že do kontejnerů na bioodpad nepatří větve. Firma, která nám kontejnery vyváží, takové bioodpady nedokáže zpracovat. Pokud nemáte možnost větve štěpkovat pro vlastní potřebu nebo spálit u svých nemovitostí, můžete je po předchozí dohodě odvézt na kupu na hřišti ve Slemeně.

Nebezpečné odpady a vyřazené elektrozařízení
Zůstává beze změny, svoz 2 x ročně, osobní předání na vyhlášených stanovištích.
Dále funguje sběrný box na drobná elektrozařízení a baterie v chodbě OÚ.

Velkoobjemové kontejnery
ZMĚNA ! Budou přistaveny 2x ročně ve Slemeně u salaše, přičemž odkládání objemného odpadu bude možné jen ve stanovenou dobu pod dozorem pověřených osob.
Cílem je zamezit odkládání stavebního a nebezpečného odpadu, vyřazených elektrozařízení apod., které tam nepatří, dále vytřídit dřevěný nábytek …

Vyřazené ošacení, látky, povlečení, peřiny
Nepatří do popelnic!!!
Obec nebude pořizovat kontejner na vyřazené ošacení, pokusíme se 1x ročně uspořádat sbírku pro Diakonii Broumov, případně v okolních městech je dost takových kontejnerů.

Stavební odpad
Nepatří do popelnic a velkoobjemových kontejnerů!!!
Stavební odpad, který neobsahuje nebezpečný odpad, je možné bezplatně odvézt (prokážete se pouze trvalým bydlištěm v naší obci) na skládku na Rychnovskou Lhotku po předchozí telefonické domluvě s fi BERIMEX na tel. 725 64 64 40.
Tímto konáním obci pomůžete, i o tomto odpadu je vedena evidence a pokud ho naše obec vykáže, bude to kýženým přínosem.

Jedlé tuky a oleje
Zůstává beze změny, nadále platí slévání tuků do PET lahví označených nápisem Synkov-Slemeno a jejich odkládání na popelnice.

Závěrem:
O čipování popelnic a převzetí očipovaných nádob na plasty budete včas informováni.
Ve smyslu výše uvedených změn bude vydána obecně závazná vyhláška o systému sběru, třídění, shromažďování a nakládání s komunálním odpadem s platností od 1.1.2021.
Místní poplatek za svoz odpadů se nebude pro r. 2021 zvyšovat !!!
Informace o tom, proč, co, jak a kam třídit, budou do konce roku k dispozici také na webu obce www.synkov-slemeno.cz
Pamatujte, že odpad, který nevznikne, nikoho nic nestojí. Proto: nakupujte s rozmyslem, bez obalu, kompostujte a neplýtvejte.
Věřím, že všichni pochopíte nezbytnost nadcházejících změn a důsledným tříděním se nám podaří přispět nejen ke kvalitě životního prostředí, ale také k tomu, že nebude nutné do budoucna zvyšovat úhradu za likvidaci komunálního odpadu.

Děkujeme za spolupráci.

Za zastupitelstvo obce Synkov-Slemeno

Vítězslav Kapčuk
starosta